Funkcionēšanas novērtēšanas un tehnisko palīglīdzekļu apmaiņas sistēma

Labklājības ministrija (LM) ar Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstu laikā no 2016.gada 1. ceturkšņa līdz 2019.gada beigām plāno izveidot un ieviest funkcionēšanas novērtēšanas un tehnisko palīglīdzekļu apmaiņas sistēmu cilvēkiem ar funkcionēšanas traucējumiem.

Minētās aktivitātes ir nepieciešamas, jo cilvēkiem ar funkcionēšanas traucējumiem, tai skaitā ar invaliditāti, prognozējamo invaliditāti nav savlaicīgi pieejami atbilstoši tehniskie palīglīdzekļi, tādejādi šiem cilvēkiem ir apgrūtināta iekļaušanās izglītības sistēmā, darba tirgū un sabiedrībā.

Lai uzlabotu tehnisko palīglīdzekļu piešķiršanu, plānots izveidot un ieviest:

funkcionēšanas novērtēšanas sistēmu;
asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmu izglītības iestādēm.

Ieviešot funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmu, paredzēta pilotprojektu īstenošana un pilotprojektu rezultātu izvērtēšana. Paredzēts, ka sistēmu izveidi un darbību nodrošinās Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (NRC Vaivari).

Funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveidei un ieviešanai ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu paredzētas vairākas aktivitātes, t.sk. izvērtēt ārvalstīs un Latvijā šobrīd pielietotos funkcionēšanas novērtēšanas instrumentus un tehnoloģijas, kā arī iespējas to ieviešanai Latvijā. Tāpat plānots izstrādāt funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas aprakstu - funkcionēšanas novērtēšanas protokolus atbilstoši izstrādātajām funkcionēšanas metodēm, metodiskos materiālus funkcionēšanas novērtēšanai un lēmumu pieņemšanai par tehnisko palīglīdzekļu piešķiršanu objektīvi noteikto funkcionēšanas ierobežojumu gadījumā.

Balstoties uz funkcionēšanas novērtēšanu, cilvēkam paredzēts nodrošināt visatbilstošāko tehnisko palīglīdzekli, mazināt rindas pēc tehniskajiem palīglīdzekļiem un novērst situācijas, kad tiek iepirkti tehniskie palīglīdzekļi, kas vēlāk netiek izmantoti, jo pieprasījums ir mazinājies vai mainījies.

Papildus NRC Vaivari speciālistu apmācībai plānoti izglītojoši pasākumi par izstrādāto funkcionēšanas novērtēšanas sistēmu funkcionēšanas novērtēšanā iesaistītajām interesentu grupām - pašvaldību sociālo dienestu, ārstniecības iestāžu, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) un Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) speciālistiem.

Savukārt, ieviešot asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmu, plānots nodrošināt tehniskos palīglīdzekļus vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs un apmaiņu ar tiem. Paredzēts piešķirt tieši uz mācību procesu vērstus tehniskos palīglīdzekļus, tādejādi palielinot apmācāmo bērnu un jauniešu ar funkcionēšanas traucējumiem skaitu izglītības iestādēs un nākotnē mazinot to cilvēku skaitu, kam izglītības trūkums neļaus iekļauties darba tirgū.

Vienlaikus ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) atbalstu plānots izveidot iepriekšminēto aktivitāšu īstenošanai nepieciešamo infrastruktūru - telpas funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas (laboratorijas) vajadzībām, iegādāties funkcionēšanas novērtēšanai nepieciešamo aprīkojumu un tehniskos palīglīdzekļus apmaiņas fonda darbībai, un izveidot informatīvo sistēmu (datu bāzi) funkcionēšanas novērtēšanas informācijas apkopošanai.

Iepriekšminēto paredz Ministru kabineta noteikumu projekti Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" pasākuma "Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana" īstenošanas noteikumi un Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" pasākuma "Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidei" īstenošanas noteikumi. Abi projekti ceturtdien, 7.maijā, izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē. Tie vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā. 

Ar noteikumu projektiem iespējams iepazīties LM interneta vietnē sadaļā Aktuāli - LM Dokumentu projekti http://www.lm.gov.lv/text/1789.

Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveidei un ieviešanai kopējais finansējums ir 1,32 milj. eiro, tai skaitā 1,12 milj. eiro ESF finansējums un 198,4 tūkst. eiro - valsts budžeta finansējums.

Savukārt infrastruktūras attīstībai kopējais finansējums ir 4,07 milj. eiro, tai skaitā 3, 46 milj. eiro ERAF finansējums un 611,5 tūkst. eiro valsts budžeta finansējums.

2014.gada 31.decembrī rindā uz tehnisko palīglīdzekļu saņemšanu bija 5852 cilvēki, t.sk. 868 cilvēki, kuriem bija tiesības uz tehnisko palīglīdzekļu saņemšanu steidzamības kārtā (cilvēki ar pirmreizējiem funkcionēšanas traucējumiem pēc operācijām, avārijām, hroniskām saslimšanām u.c. un bērni).

Dalies ar šo rakstu