Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrs (VTPC) nodrošina tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu sniegšanu par valsts budžeta līdzekļiem: organizē tehnisko palīglīdzekļu saņemšanu rindas kārtībā gan VTPC, gan pie citiem pakalpojuma sniedzējiem, ar kuriem noslēgts pakalpojuma līgums. 

Ja VTPC piedāvātais tehniskais palīglīdzeklis neatbilst personas vajadzībām, viņa var izteikt vēlmi iegādāties tehnisko palīglīdzekli ar  līdzmaksājumu (līdz šim saukts “kompensācijas mehānisms”) kādā no Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai Šveices Konfederācijā. 

VTPC izskata personas iesniegumu par tehniskā palīglīdzekļa saņemšanu ar līdzmaksājumu, izvērtē personas funkcionēšanas spējas un iesniegtos pamatojuma dokumentus un, atbilstības gadījumā, organizē tehniskā palīglīdzekļa iegādes izdevumu atlīdzināšanu, atbilstoši noteiktajam kompensācijas apmēram.

Kompensācijas apmēru tehnisko palīglīdzekļu iegādei ar līdzmaksājumu apstiprina VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" valde.

Uzmanību:
Persona nedrīkst iegādāties tehnisko palīglīdzekli pirms VTPC lēmuma saņemšanas par atļauju uzsākt tehniskā palīglīdzekļa saņemšanu ar līdzmaksājumu!

 

Kā saņemt tehnisko palīglīdzekli ar līdzmaksājumu (“kompensācijas mehānisms”)

 

1. SOLIS

Persona iesniedz VTPC sekojošus dokumentus:

  • personas iesniegums tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanai;
  • atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai (oriģināls), ko sagatavojis un parakstījis ārstējošais ārsts vai funkcionālais speciālists: fizioterapeits, ergoterapeits, audiologopēds vai tehniskais ortopēds;
  • Iesniegums ar lūgumu saņemt tehnisko palīglīdzekli ar līdzmaksājumu (brīvā formā)

 

2. SOLIS

VTPC izskata dokumentus:

  1. ja iesniegto dokumentu saturs, ir atbilstošs un pietiekams, VTPC pieņem vienu no šiem lēmumiem:
    • lēmumu par tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanu ar līdzmaksājumu;
      ​vai
    • lēmumu par uzņemšanu rindā tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai ar līdzmaksājumu ar nosacījumu, ka,  pirms attiecīgā veida tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanas, persona tiks aicināta uz Funkcionēšanas novērtēšanas komisiju.
  2. ja dokumentos norādītā informācija nav pietiekama lēmuma pieņemšanai, VTPC pieprasa personai iesniegt papildus dokumentus.

Ievēro: Lēmums par uzņemšanu rindā tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai vēl nedod tiesības iegādāties tehnisko palīglīdzekli ar līdzmaksājumu!

 

3. SOLIS 

VTPC Funkcionēšanas novērtēšanas komisija novērtē personas funkcionēšanas traucējumus un medicīnisko informāciju par konkrēto personu.

 

4. SOLIS

VTPC nosūta personai lēmumu par atļauju uzsākt tehniskā palīglīdzekļa saņemšanu ar līdzmaksājumu.

Lēmumā norāda attiecīgā tehniskā palīglīdzekļa veida maksimālo kompensācijas apmēru un pamatojuma dokumentu kopumu (skat. 5.soli), kas personai jāiesniedz VTPC kompensācijas piešķiršanai pēc tehniskā palīglīdzekļa iegādes.

Uzmanību:
Persona nedrīkst iegādāties tehnisko palīglīdzekli pirms VTPC lēmuma saņemšanas par atļauju uzsākt tehniskā palīglīdzekļa saņemšanu ar līdzmaksājumu!

 

5. SOLIS

Persona izvēlas un iegādājas tehnisko palīglīdzekli

un ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā iesniedz VTPC, lēmumā par atļauju uzsākt tehniskā palīglīdzekļa saņemšanu ar līdzmaksājumu, uzskaitītos pamatojuma dokumentus:

  1. iesniegumu izdevumu kompensēšanai par personas iegādāto tehnisko palīglīdzekli, norādot savu konta numuru, uz kuru pārskatīt kompensāciju vai norādīt, ka vēlas, lai kompensāciju pārskaita tehniskā palīglīdzekļa ražotājam/izgatavotājam vai izsniedzējam (juridiskai firmai). 
  2. tehniskā palīglīdzekļa ražotāja izsniegtu EK atbilstības deklarācijas (EC Declaration of Conformity) kopiju, kas apliecina, ka attiecīgais tehniskais palīglīdzeklis ir medicīniska prece. 
  3. Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas vai Šveices Konfederācijas tehniskā palīglīdzekļa pakalpojuma sniedzēja rēķinu apmaksas veikšanai par tehnisko palīglīdzekli norādot pozīcijas, kas veido tehniskā palīglīdzekļa iegādes summu.
    vai
    apmaksu apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus – čekus, stingrās uzskaites kvītis, pavadzīmes u.tml.), ja persona pati no saviem līdzekļiem ir apmaksājusi tehniskā palīglīdzekļa izgatavošanu un iegādi. 
    Apmaksu apliecinošos dokumentos jābūt norādītiem: iegādātā tehniskā palīglīdzekļa nosaukumam, tehniskā palīglīdzekļa lietotāja personas datiem un maksājuma veikšanas datumam. 
  4. tehniskā palīglīdzekļa saņemšanu apliecinoša dokumenta kopiju (pieņemšanas-nodošanas aktu), uzrādot oriģinālu.

Ievēro: Ja kāds no 5.solī minētiem dokumentiem noformēti svešvalodā, tad VTPC jāiesniedz arī to tulkojums latviešu valodā.

 

6. SOLIS

Persona veic vienreizējo iemaksu par tehniskā palīglīdzekļa saņemšanu VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" kontā ar pārskaitījumu vai klātienē kādā no VTPC nodaļām.

 

7. SOLIS

VTPC izvērtē personas iesniegtos pamatojuma dokumentus par tehnisko palīglīdzekli un tā iegādi.
Neskaidrību gadījumā, VTPC personai pieprasa iesniegt papildus dokumentus, to precizējumus un/vai saņemtā tehniskā palīglīdzekļa fotoattēlus.
Informējam, ka VTPC var pieprasīt personai uzrādīt iegādāto tehnisko palīglīdzekli vai uzaicināt personu vēlreiz uz Funkcionēšanas novērtēšanas komisiju. 

 

8. SOLIS

VTPC pieņem un nosūta personai:

  1. lēmumu par kompensācijas piešķiršanu; 
    vai 
  2. lēmumu par atteikumu kompensēt personai tehniskā palīglīdzekļa izmaksas. 

Lēmuma par atteikumu kompensēt personai tehniskā palīglīdzekļa izmaksas gadījumā, VTPC atmaksā personai samaksāto vienreizējo iemaksu par tehniskā palīglīdzekļa saņemšanu.

 

9. SOLIS

VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" pārskaita personai kompensējamo summu.

 

Atgādinām:

VTPC no valsts budžeta līdzekļiem: 

  • neapmaksā personu patstāvīgi iegādātus tehniskos palīglīdzekļus pirms VTPC lēmuma par atļauju uzsākt TPL iegādi ar līdzmaksājumu nosūtīšanas personai, 
  • nekompensē trešās personas izdevumus par tehnisko palīglīdzekli, kas iegādāts citai personai, kurai tika atļauts uzsākt tehniskā palīglīdzekļa iegādi ar līdzmaksājumu, atbilstoši VTPC lēmumam (izņēmums: personas aizbildnis vai aizgādnis).