VTPC klientiem, kuri vēlas, ir iespēja izpirkt patapinājumā saņemto tehnisko palīglīdzekli, atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumu Nr.878 “Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” (turpmāk - Noteikumi) 63. un 64. punkta nosacījumiem. 

Lai izpirktu patapinājumā saņemto tehnisko palīglīdzekli ir jāizpildās šādiem nosacījumiem:

  1. ir beidzies Noteikumu 2. pielikuma noteiktais laiks, pēc kura beigām persona var tikt uzņemta jauna tehniskā palīglīdzekļa rindā  (tehniskā palīglīdzekļa lietošanas laiks) ;
  2. personai ir jāvēršas VTPC ar iesniegumu par patapinājumā esošā tehniskā palīglīdzekļa iegādi;
  3. personai ir jāuzrāda patapinātais tehniskais palīglīdzeklis, ja tas nav lietots divas reizes ilgāk par Noteikumu 2. pielikumā noteikto tehniskā palīglīdzekļa lietošanas laiku.

Tehniskā palīglīdzekļa iegādes (izpirkšanas) cena ir atkarīga no tehniskā palīglīdzekļa lietošanas laika:

  • ja persona tehnisko palīglīdzekli ir lietojusi Noteikumu 2. pielikumā norādīto tehniskā palīglīdzekļa lietošanas laiku, iegādes cena ir 15% no tehniskā palīglīdzekļa vērtības;
  • ja persona ir lietojusi tehnisko palīglīdzekli divas reizes ilgāk par Noteikumu 2. pielikumā noteikto tehniskā palīglīdzekļa lietošanas laiku, iegādes cena ir 0 euro.

Izpērkot tehnisko palīglīdzekli, tas paliek personas īpašumā.

1. piemērs par iegādes cenu.

Ja patapinājumā esi saņēmis bimanuālo riteņkrēslu ar mugurējo piedziņu pieaugušajiem (bāzes modeli), esi to lietojis 3 gadus (Noteikumu 2.pielikumā noteiktais tehniskā palīglīdzekļa lietošanas laiks) un, piemēram, riteņkrēsla vērtība* ir 100 euro, Tev būs jāsamaksā 15 euro.

*Piemērā norādītā tehniskā palīglīdzekļa vērtība ir izdomāta.

2. piemērs par iegādes cenu.

Ja patapinājumā esi saņēmis bimanuālo riteņkrēslu ar mugurējo piedziņu pieaugušajiem (bāzes modeli), esi to lietojis 6 gadus (divas reizes ilgāk par Noteikumu 2. pielikumā noteikto tehniskā palīglīdzekļa lietošanas laiku). Tev nav jāmaksā par riteņkrēsla izpirkšanu. 

  1. Svarīgi!
    Atceries, ka VTPC jāiesniedz iesniegums par patapinājumā esošā tehniskā palīglīdzekļa iegādi (izpirkšanu) un jāuzrāda patapinātais tehniskais palīglīdzeklis, ja tas nav lietots divas reizes ilgāk par likumā noteikto termiņu;