Tehnisko palīglīdzekļu izsniegšana par valsts līdzekļiem notiek rindas kārtībā, atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumu Nr.878 “Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” (turpmāk - Noteikumi) prasībām. Par rindas pienākšanu personai tiek paziņots rakstiski. Personai nosūtītajā uzaicinājumā tiek norādīta tehniskā palīglīdzekļa saņemšanas vieta vai tehniskā palīglīdzekļa pakalpojuma sniedzējs, pakalpojuma saņemšanas vieta un kontaktinformācija. Uzaicinājumā persona tiek informēta par maksājumiem, kas saistīti ar tehniskā palīglīdzekļa vai tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu saņemšanu.

Ja persona funkcionēšanas stāvokļa dēļ nevar ierasties personīgi saņemt Noteikumu 2. pielikumā minēto tehnisko palīglīdzekli, tad personai ir tiesības pieteikt mājas vizīti. Mājas vizītei ir jāpiesakās, zvanot uz attiecīgo VTPC nodaļu vai pakalpojuma sniedzējam, jāsaskaņo pakalpojuma apjoms un jāapmaksā mājas vizītes pakalpojums un ceļa izdevumi, atbilstoši VTPC vai pakalpojuma sniedzēja maksas pakalpojumu cenrādim.

Personai vai tās pilnvarotajam pārstāvim, ierodoties VTPC vai pie attiecīgā pakalpojuma sniedzēja, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (personas apliecība vai pase) un pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta*(ja ir) kopija.

*pārstāvības tiesības apliecinošs dokuments:

  • bāriņtiesas lēmums, ar kuru bērnam ir nodibināta aizbildnība** un iecelts aizbildnis, 
  • bāriņtiesas lēmums par aizgādņa** iecelšanu pilngadīgai personai, kuras rīcībspēju ierobežojusi tiesa. 

**Ja tas iespējams, VTPC par personas pārstāvību: aizbildnību vai aizgādnību, pārliecinās  Pilsonības un imigrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrā.

  • notariāli apliecināta pilnvara par tiesībām pārstāvēt personu vai personas pašrocīgi sagatavota un parakstīta pilnvara, kurā precīzi norādītas pilnvarotās personas tiesības veikt konkrētas darbības VTPC. 

Ja divu nedēļu laikā pēc VTPC atkārtotā uzaicinājuma persona vai tā pārstāvis, nebrīdinot VTPC par neierašanās iemesliem, neierodas saņemt tehnisko palīglīdzekli vai tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu VTPC pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt personai tehnisko palīglīdzekli un svītro personu no attiecīgā veida tehnisko palīglīdzekļu rindas.

Vienreizējā iemaksa

Saņemot tehnisko palīglīdzekli, persona maksā vienreizējo iemaksu VTPC vai attiecīgā pakalpojuma sniedzēja kasē vai kontā:

  • par tehniskā palīglīdzekļa pakalpojumu bērnam – 1,42 euro;
  • par tehniskā palīglīdzekļa pakalpojumu personai, kas vecāka par 18 gadiem, – 7,11 euro.

No vienreizējās iemaksas, uzrādot attiecīgu izziņu, ir atbrīvota:

  • persona, kuras mājsaimniecībai noteikts trūcīgas mājsaimniecības statuss;
  • persona, kura atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
  • persona, kuras dzīvesvieta reģistrēta stacionārā ārstniecības iestādē;
  • persona, kura izcieš sodu brīvības atņemšanas iestādē.

Persona sedz 20 % no tehniskā palīglīdzekļa cenas, ja persona saņem gatavo ortopēdisko apavu grupas tehnisko palīglīdzekli vai nepārtraukta vai automātiska pozitīva spiediena elpceļos nodrošināšanas terapijas iekārtu, saskaņā ar Noteikumu 61.punkta nosacījumiem.

Vienreizējās iemaksas atmaksa

Ja persona (tehniskā palīglīdzekļa lietotājs) tehnisko palīglīdzekli nodod mēneša laikā pēc tā saņemšanas īpašumā vai patapinājumā, VTPC veic vienreizējās iemaksas atmaksu, ja persona to rakstiski pieprasa un iesniedz maksājumu apliecinošu dokumentu, saskaņā ar Noteikumu 59.punkta nosacījumiem.

Personai ir tiesības rakstiski pieprasīt un iesniegt atmaksai maksājumu apliecinošu dokumentu par mēneša laikā nodoto tehnisko palīglīdzekli, par kuru, saņemot tehnisko palīglīdzekli, persona ir veikusi līdzmaksājumu.

Paraugs - kā jārīkojas, lai saņemtu valsts finansētu tehnisko palīglīdzekli.

Paraugā shematiski parādītas visas darbības, lai saņemtu ortopēdiskos apavus.