Funkcionēšanas novērtēšanas komisija (turpmāk – FNK) ir patstāvīga komisija Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrā (turpmāk–VTPC), kuru apstiprina ar NRC Vaivari valdes rīkojumu. Veselības stāvokļa un funkcionēšanas spēju novērtēšana FNK tiek veikta, lai:

  1. pārvērtētu, precizētu vai apstiprinātu personas veselības stāvokļa un funkcionēšanas spēju ierobežojumu atbilstību pacienta pieprasītajam tehniskajam palīglīdzeklim ;
  2. ieteiktu optimālus TP pakalpojumus atbilstoši personas funkcionēšanas ierobežojumiem un veselības stāvoklim;
  3. izskatītu strīdus situācijas, t.sk., ja persona uzskata, ka TP pakalpojums ir nepieciešams neatliekamā kārtā, kas prasa personas tiešu novērtējumu;
  4. izskatītu gadījumus par TP piešķiršanu ārpuskārtas;
  5. noteiktu TP veidus, kuru piešķiršanai FNK atzinums nepieciešams visām personām;
  6. noteiktu kritērijus personu izsaukšanai uz FNK atsevišķiem TP veidiem.

Personas uz FNK izsauc atbilstoši VTPC iekšējiem noteikumiem par valsts finansēto TP nodrošināšanas kārtību.

FNK darbā piedalās ārsts un funkcionālie speciālisti. Ārsti darbam komisijā pieņemti darbā NRC Vaivari ar atbilstošu amata aprakstu, funkcionālos speciālistus uz katru komisiju atkarībā no noslogojuma nozīmē galvenais ergoterapeits. Nepieciešamības gadījumā komisija ir tiesīga pieaicināt atbilstošas jomas ekspertus bez balss tiesībām.

FNK sanāk atbilstoši katra mēneša sastādītajam grafikam, nodrošinot, ka lēmuma pieņemšanā piedalās ne mazāk kā 3 (trīs) komisijas locekļi, t.sk. komisijas priekšsēdētājs vai vietnieks.

Nepieciešamības gadījumā personai izsniedz FNK Izrakstu ar atbilstošām rekomendācijām. FNK lēmumus var apstrīdēt NRC Vaivari valdei.